Rensky.nl       Vers 1 Bewaar mij toch, o alvermogend God; 'k Betrouw op U; schenk hulp, verhoor mijn smeken. O mijne ziel, gij hebt vrijmoedig tot Uw God en HEER, uw Bondgod, durven spreken: "Gij zijt de HEER; ik zal U nooit verzaken, Ofschoon tot U mijn goedheid niet kan raken."  Vers 2 Maar 't heilig volk, dat op deez' aarde leeft, Dat heerlijk volk, mijn lust, ontvangt al 't voordeel. De snode schaar, die rijke giften geeft Aan and're goôn, verzwaart de smart in 't oordeel. 'k Zal op 't altaar hun offerbloed niet plengen, Noch ooit hun naam op mijne lippen brengen.  Vers 3 Getrouwe HEER, Gij wilt mijn goed, mijn God, Mijn erfenis en 't deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaâg het heuglijk lot. Dat Gij, zo mild, voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat Gij met ruime snoeren; O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren.  Vers 4 Ik zal den HEER, die mij getrouwen raad Gegeven heeft, met psalmgezangen prijzen, Daar 't Godd'lijk licht mij toestraalt vroeg en laat, Mijn nieren zelfs bij nacht mij onderwijzen. Ik stel dien HEER gedurig mij voor ogen; Zijn rechterhand zal nooit mijn val gedogen.  Vers 5 Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd; Mijn tong, mijn eer, zingt Godgewijde tonen; Ook zal mijn vlees, thans afgesloofd, ten spijt Des vijands, in den grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten; Uw heil'ge zal van geen verderving weten.  Vers 6 Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend, Waarvan, in druk, 't vooruitzicht mij verheugde; Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend, Schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde; De lieflijkheên van 't zalig hemelleven Zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven.     1 Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God! want ik betrouw op U. 2 [O] [mijn] [ziel]! gij hebt tot den HEERE gezegd: Gij zijt de HEERE, mijn goedheid [raakt] niet tot U; 3 [Maar] tot de heiligen, die op de aarde zijn, en de heerlijken, in dewelke al mijn lust is. 4 De smarten dergenen, die een anderen [God] begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden; ik zal hun drankofferen van bloed niet offeren, en hun namen op mijn lippen niet nemen. 5 De HEERE is het deel mijner erve, en mijns bekers; Gij onderhoudt mijn lot. 6 De snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen; ja, een schone erfenis is mij geworden. 7 Ik zal den HEERE loven, Die mij raad heeft gegeven; zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. 8 Ik stel den HEERE geduriglijk voor mij, omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. 9 Daarom is mijn hart verblijd, en mijn eer verheugt zich; ook zal mijn vlees zeker wonen. 10 Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving zie. 11 Gij zult mij het pad des levens bekend maken; verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk.