Vers 1 De HEER regeert; de hoogste Majesteit, Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, Bevestigt d' aard', en houdt door Zijne hand Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand.  Vers 2 Gij hebt Uw troon van eeuwigheid gegrond. De waat'ren, HEER, verheffen zich in 't rond; Rivier en meer verheffen hun geruis; Het siddert al op 't woedend stroomgedruis.  Vers 3 Maar, HEER, Gij zijt veel sterker dan 't geweld Der waat'ren, dien Uw almacht palen stelt De grote zee zwijgt op Uw wenk en wil, Hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil.  Vers 4 Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan; Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan; De heiligheid is voor Uw huis, o HEER, Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer.  1 De HEERE regeert, Hij is met hoogheid bekleed; de HEERE is bekleed met sterkte, Hij heeft Zich omgord. Ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen. 2 Van toen af is Uw troon bevestigd, Gij zijt van eeuwigheid af. 3 De rivieren verheffen, o HEERE! de rivieren verheffen haar bruisen; de rivieren verheffen haar aanstoting. 4 [Doch] de HEERE in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, [dan] de geweldige baren der zee. 5 Uw getuigenissen zijn zeer getrouw; de heiligheid is Uw huize sierlijk, HEERE! tot lange dagen.